Posted in: ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงาน

บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงสนับสนุนการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งภายในปีนี้ ทางบริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการตรวจกับ บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นเครือของ โรงพยาบาลมหาชัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกิจกรรมซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานอีกด้วย