Posted in: ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงาน ประจำปี 2564 (BMT Safety week)

บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “BMT Safety week ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 4 – 9 ตุลาคม

โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น 0 โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ให้พนักงานทราบถึงวิธีการทำงานที่ปลอดภัยและสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ประกวดคำขวัญด้านความปลอดภัย และประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม องค์กร และ สังคม